Zásady ochrany osobných údajov podľa smernice GDPR a zákona 18/2018 Z.z.

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť Go4IT, s.r.o., Mesačná 828/12A, 010 04 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51 253 607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu , oddiel: („spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov.

V zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť pri spracúvaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ, to znamená ako osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov dotknutých osôb.

Spoločnosť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov neurčila zodpovednú osobu, ktorá plní úlohy vyplývajúce z nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek ohľadom spracúvania osobných údajov môžete spoločnosť kontaktovať na adrese sídla alebo na e-mailovej adrese: dotknutao@spajza.online

Ďalšie ustanovenia: