Všeobecné obchodné podmienky platné od 07.03.2018

Zásady ochrany osobných údajov podľa smernice GDPR a zákona 18/2018 Z.z. nájdete TU.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy uzatvorené medzi predajcom a kupujúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.spajza.online - (ďalej len "obchod").

Predávajúci:

Go4IT, s.r.o., ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.spajza.online  (ďalej len "prevádzkovateľ")

Adresa: Mesačná 828/12A, 010 04 Žilina

IČO: 51253607

DIČ: 2120642073

IČ DPH:

IBAN: SK62 1100 0000 0029 4108 2844

Konateľ: Jakub Šedinár

Telefón: +421 944 964 406

E-mail: jakub@go4it.clickobchod@spajza.online

1.2 Kupujúci/zákazník - rozumie sa v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom internetového obchodu www.spajza.online (ďalej len “obchodu”).

1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

1.4 Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Platné podmienky sú uverejnené na stránke obchodu LINK.

1.5 Produkty a služby - sú všetky produkty a služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predajcu pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.spajza.online.

1.6 Služby - poskytovanie konzultačnej podpory, poradenstva a dopravy.

1.7 Spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných registračným formulárom.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany prevádzkovateľa dôjde telefonickým alebo e-mailovým potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

2.4 Kupujúci má právo odvolať (zrušiť, stornovať) objednávku bez poplatku telefonicky alebo písomnou formou do 24h od odoslania objednávky prostredníctvom obchodného systému. Potvrdenie zrušenia objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou alebo telefonickou formou (telefón, e-mail alebo pošta).

2.5 Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Pre podrobnosti  pozorne prečítajte bod 5. obchodných podmienok - “Reklamačný poriadok”.

2.6 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa výrazným spôsobom zmení cena tovaru či služby a zákazník túto cenu neakceptuje. Alebo ak daný tovar či službu už nie je možné zabezpečiť. V prípade takýchto špeciálnych okolností bude kupujúci informovaný písomne alebo telefonicky.

 

3. Dodacie podmienky, prevzatie tovaru

 

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu.

Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím vlastných dopravných prostriedkov na adresu uvedenú zákazníkom alebo odovzdaný pri osobnom odbere - v závislosti od zákazníkom vybranom spôsobe dopravy, alebo iným spôsobom po dohode so zákazníkom.

Na dopravu nie je možné využiť služby tretích subjektov (Slovenská pošta, iné kuriérske služby).

3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere alebo pri doručení na adresu uvedenú v obchodnom systéme.

3.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza z prevádzkovateľa na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovávateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

3.4 Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to zabezpečenie objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru alebo umožní kupujúcemu odstúpiť od obchodnej zmluvy.

3.5 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu prevzatia dodávky kupujúcim. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je obal tovaru viditeľne poškodený alebo zničený, kupujúci je povinný na to upozorniť prevádzkovateľa a tovar v zničenom alebo poškodenom stave nepreberie. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované! Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Cena za dopravu sa účtuje vo výške uvedenej na stránke internetového obchodu. Prijaté objednávky sa vyvezú okamžite v prípade, že je tovar skladom. V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku na sklade, distribuuje sa okamžite po jeho dodaní do skladu.

3.6 Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

3.7 Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

3.8 V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpno-predajného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim, za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky.

 

4. Kúpna cena, platby

 

4.1 Ceny uvedené na stránkach www.spajza.online  platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému www.spajza.online

Súčasťou ceny tovaru je poradenská činnosť prostredníctvom e-mailu, no nie dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru.

4.2 Kupujúci vykonáva platbu výlučne v Euro, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.

 

5. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

 

5.1 Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.

5.2 V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia (potraviny, zmesi určené na okamžitú spotrebu), sa reklamácia musí uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po prevzatí tovaru, inak právo Kupujúceho zaniká.

Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné. Pri objednávke váženého tovaru môže vzniknúť plus-mínus 15 (slovom pätnásť) percent rozdielu medzi objednaným a dodaným množstvom, pričom túto odchýlku nie je možné považovať za vadu či nedostatok.

5.3 U nepotravinárskeho tovaru je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na záručnom liste alebo faktúre. Ak nie je vyznačená záručná doba u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.

Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe, prípadne záručný list. Ak k tovaru záručný list nie je pribalený, záručným listom je doklad o kúpe tovaru. V tom prípade bude k vybaveniu reklamácie postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená kupujúcemu e-mailom.

Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára písomne najlepšie prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch Predávajúceho alebo na adresu Predávajúceho.

Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:

  • Predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení
  • výmenou tovaru za tovar iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
  • vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch:

  • mechanickým poškodením tovaru alebo ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc), alebo tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo poškodený iným vonkajším vplyvom
  • používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie,

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu daného tovaru alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Reklamácia nebude uznaná, ak kupujúci preukázateľne nedodržal inštrukcie výrobcu alebo závada bola zapríčinená zlou manipuláciou a/alebo skladovaním tovaru kupujúcim.

 

6. Ochrana súkromia a ochrana osobných údajov podľa GDPR

Preambula: Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodržiavať povinnosť riadiť sa zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 95/46/EC.

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

6.2 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci (prevádzkovateľ) spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

6.3 Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so zasielaním informačných mailov, súvisiacich s produktami a službami ponúkanými na www.spajza.online.

6.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy, alebo zruší zasielanie informačných mailov.

6.5 Viac o ochrane osobných údajov a právach dotknutých osôb nájdete TU.

 

7. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

7.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

7.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

7.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami:

 • zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
 • iné zákony slovenského právneho poriadku.

7.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

7.6 Všetky obrázky sú ilustračné a skutočný obal jednotlivých balení sa môže líšiť. V prípade, že požadujete konkrétny obal, informujte sa mailom.