Základné pojmy

Prevádzkovateľ

Spracovateľom Vašich osobných údajov je Prevádzkovateľ:

Go4IT, s.r.o. (Špajza Žilina)
Mesačná 828/12A
Žilina 01004
Slovensko
0944 342 218
obchod@spajza.online
ICO: 51253607
DIC: 2120642073
IC DPH: SK2120642073
IBAN: SK62 1100 0000 0029 4108 2844
Konateľ: Jakub Šedinár

Dotknutá osoba

Dotknutou osobou  podľa nariadenia  a zákona o ochrane osobných údajov je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Dotknutou osobou môže byť výlučne fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či sa jedná o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca. Dotknutou osobou nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba – podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

  • titul, meno, priezvisko,
  • adresa trvalého alebo prechodného pobytu alebo korešpondenčná adresa pre doručenie, ďalej len poštová adresa,
  • dátum narodenia,
  • e-mail,
  • telefónne číslo,
  • číslo bankového účtu.